Choc Frontal Windsurf/ Kitesurf … Le drame n’était pas loin .+

Choc Frontal Windsurf/ Kitesurf … Le drame n’était pas loin .